Igualdade de Oportunidades

Xesta concibe a atención á diversidade nunha organización como a capacidade para recoñecer e potenciar o talento que cada persoa traballadora incorpora ao equipo humano dunha empresa debido ás súas características individuais por razón de xénero, orixe, capacidades, bagaxe cultural, idade.

Neste senso, Xesta pon ao servizo das organizacións:

  • A localización de talento en diferentes lugares a través da nosa plataforma Smartjobs by Xesta.
  • A calificación, selección e captación do talento. 
  • A elaboración e desenvolvemento de plans de acollida e políticas de xestión da diversidade.
  • O deseño e implantación de plans de igualdade de xénero e conciliación.

Inicio